Elevhälsan


I första hand är det elevens klasslärare som ansvarar för elevens välmående i skolan. Det är denne person som förälder främst har kontakt med om man har frågor och funderingar kring sitt barn. Om eleven behöver ytterligare stöd kopplas skolans elevhälsoteam (EHT) in. I Linneskolans EHT ingår

Skolledning

Skolkurator

Skolhälsovård

Specialpedagog och speciallärare

Studie- och yrkesvägledare


Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

I Skollagen står att ”Det ska finnas elevhälsa för eleverna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen.”


Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • Främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.

  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.


Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål

  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa

  • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem

  • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa

  • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Aktuellt