Skolsköterska Catarina Grimberg

Epost: catarina.grimberg@malmo.se
Telefon: 0729-864903

Skolhälsovård

Den medicinska elevhälsan har till främsta uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Alla elever erbjuds tre hälsobesök i grundskolan och ytterligare ett i gymnasieskolan.

Den medicinska elevhälsans fokus i skolan är:

  • att ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • att följa elevers tillväxt och utveckling
  • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • erbjuda vaccinationer enligt nationella program och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas
  • att bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd
  • att medverka i utredningar kring enskilda elever
  • en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt.

Lista dig hos en vårdcentral!Om du blir sjuk ska du vända dig till sjukvården. Du väljer vårdcentral i Skåne genom att i förväg lista dig hos någon av dem. Gå till Regions Skånes sida om att "Välja vårdgivare i Skåne"

skolhälsovård