Skolsköterska Catarina Grimberg

E-post: catarina.grimberg@malmo.se
Telefon: 0729-864903


Medicinsk elevhälsa

Inom medicinska elevhälsan arbetar skolsköterskor och skolläkare. Alla elever erbjuds tre större hälsobesök i grundskolan och ytterligare ett i gymnasieskolan samt vaccinationer. Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Hälsobesök

Medicinska elevhälsan följer elevens utveckling och hälsa under hela skoltiden. Under grundskoletiden erbjuds tre större hälsobesök samt två mindre besök.

Vid hälsobesöken följs hur barnet trivs i skolan och skolsituationen. Hälsobesöken följer även upp eventuella sjukdomar, andra hälsoproblem, tandhälsa och tandvårdsvanor, barnets utveckling samt familjesociala förhållanden som kan påverka barnets hälsa.

Innehåll i hälsobesöken

Hälsobesöket i förskoleklass går igenom

 • uppföljning av längd, vikt, syn och hörsel
 • uppföljning av besök inom barnhälsovården
 • samtal kring hälsofrågor och skolsituationen.

Det mindre besöket i årskurs 2 går igenom

 • uppföljning av längd, vikt och syn
 • uppföljning av barnets utveckling samt skolsituation och trivsel.

Hälsobesöket i årskurs 4 går igenom

 • Uppföljning av längd, vikt och rygg
 • samtal kring hälsofrågor och skolsituationen.

Det mindre besöket i årskurs 6 går igenom

 • uppföljning av längd, vikt och rygg.

Hälsobesöket i årskurs 7–8 går igenom

 • uppföljning av längd, vikt och rygg
 • samtal kring hälsofrågor och skolsituationen.

Om behov finns görs riktade insatser även i de andra årskurserna.

Hälsobesöket under år 1 i gymnasiet går igenom

 • samma punkter som på hälsobesöket i årskurs 7–8.

Vaccinationer

Alla elever erbjuds vaccinationer inom det svenska barnvaccinationsprogrammet genom medicinska elevhälsan

Vaccinationer erbjuds enligt följande:

Vaccinationer i årskurs 2: Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Vaccinationer i årskurs 5: Vaccination mot humant papillomvirus (HPV), i nuläget flickor.

Vaccinationer i årskurs 8: Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta

Vid avvikande vaccinationsstatus görs enskilda bedömningar. Vid gemensam vårdnad krävs samtycke av båda vårdnadshavarna.

Se kompletterande vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten – Barnvaccinationsprogram.

Medicinska elevhälsans fokus är att

 • ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
 • följa elevers hälsa och utveckling genom tillväxt-, syn-, hörsel- samt ryggradskontroller i hälsobesök (vissa elever följs mer regelbundet i samråd med förälder)
 • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
 • erbjuda vaccinationer enligt nationella program och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas
 • bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd
 • medverka i utredningar kring enskilda elever
 • främja en säker och god arbetsmiljö för eleverna
 • lyfta hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet.

Medicinska elevhälsans uppdrag

Skolsköterska och skolläkare följer elevernas hälsoutveckling och uppmärksammar deras arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden tills de lämnar gymnasiet. Hälsokontrollerna utgör basen i det förebyggande arbetet.

Den medicinska elevhälsan ska också följa det enskilda barnets utveckling för att tidigt kunna upptäcka funktionshinder. När behov finns görs individuella anpassningar av elevens lärandemiljö tillsammans med skolans övriga personal. Ibland sker det även i samarbete med exempelvis barnhabilitering och barnpsykiatri.

Relaterat innehåll

Skolhälsovård