Linnéskolan‎ > ‎Linnéskolan‎ > ‎

Klagomålshantering

Enligt Skollagen 4 Kap 8 §

Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Nuvarande rutiner för detta är beslutade av grundskolenämnden den 22 mars 2017.

Nivå 1 Skolnivå

Vårdnadshavare och/eller elev uppmanas i första hand vända sig till pedagog eller annan personal på skolan om det är något man undrar över eller är missnöjd med. Om vårdnadshavare inte är nöjd med svaret eller åtgärderna, vänder sig denne/denna till rektor som i samarbete med vårdnadshavare utreder frågan eller klagomålet och vidtar de åtgärder som eventuellt kommer att behövas utifrån de styrdokument, handlingsplaner och rutiner som gäller för det aktuella ärendet.

Om vårdnadshavare inte är nöjd med skolans svar, kan denne/denna vända sig till huvudmannen, dvs Grundskoleförvaltningens klagomålshantering på förvaltningsnivå. Den finns på www.malmo.se och synpunkter och klagomål kan skickas från hemsidan samt med e-post, telefon eller brev.

Nivå 2 Förvaltningsnivå

Syfte

Klagomålshanteringen är till för att alla malmöbor ska kunna känna förtroende för grundskoleförvaltningens verksamhet. Det är därför viktigt att hanteringen har en tidsbestämning och utförs efter samma rutiner varje gång och utifrån gällande lagstiftning. Klagomålen kan komma via malmo.se, telefon, brev eller e-post.

Klagomålen ska dokumenteras i en ärendelista, så att det är möjligt att göra statistik över antal och innehåll, för att ingå i kommunens systematiska kvalitetsarbete.

Information om förvaltningens klagomålshantering ska vara lättillgänglig för elever, vårdnadshavare (malmo.se) och för medarbetarna (Komin).

Rutiner

När klagomålet kommer till grundskoleförvaltningens myndighetsavdelning:

 • Diarieföring av klagomålet hos registrator
 • Klagomålet skickas till handläggare på förvaltningen, rektor och utbildningschef
 • Handläggare lägger in ärendet i ärendelistan
 • Handläggare skickar ett brev eller ett mail till anmälaren att klagomålet är mottaget
 • Handläggare utreder med hjälp av aktuell rektor och personal på skolan, samt skriver förslag till svar
 • Utbildningschef har beslutsrätt enligt delegation och skriver därför under beslutet
 • Svar och alla handlingar diarieförs
 • Svar skickas till anmälaren och till aktuell rektor

Uppföljning

Uppföljningen ingår i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och är till för att utveckla grundskoleförvaltningens arbete och göra det bättre.

 • Ärendelistan är till för att få en systematik i ärendehanteringen
 • Vid varje läsårsslut sker sammanställning och analys av de klagomål som inkommit.
 • Myndighetsavdelningen ansvarar för att genomföra analysen och förmedlar den till kvalitetsavdelningen i samband med den årliga kvalitetsrapporten.
 • Rekommendationer utifrån analysen lämnas till grundskolenämnden, vilket kan leda till nya riktlinjer inom olika områden

Nivå 3 Statliga myndigheter och organ

Om vårdnadshavare inte är nöjd med förvaltningens svar, kan denne/denna vända sig till Statens skolinspektion, Arbetsmiljöverket, Barn- och elevombudsmannen, Skolväsendets överklagandenämnd eller Diskrimineringsombudsmannen.

Comments