Representanter i skolans Antimobbningsteam är:


Evelina Edström, kurator

Catarina Grimberg, skolsköterska    

Martin Nihlén, pedagog åk 6-9

Kamilla Persson, arbetslag SU

Jörgen Åsling, pedagog åk 6-9

Peter Tundo, pedagog åk 6-9

Desiree Dahlgren, pedagog åk 4-5

Ann-Sofie Åkesson, pedagog åk 4-5

Cecilia Lindahl, pedagog åk 4-5


Likabehandling

"Det är inte de onda människornas ondska som är det farliga, utan de goda människornas tystnad " - Martin Luther King

Varje år ska alla skolor upprätta en likabehandlingsplan med översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter och dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling på sin skola. Likabehandlingsplanen utgår från diskrimineringslagen och skollagen kapitel 6. Linnéskolans likabehandlingsplan tar sitt ursprung i skolans grundläggande värdegrund och uppdraget det innebär att alla elever har rätt att känna sig trygga på vår skola. Ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier, kränkande behandling eller mobbing.


I Linneskolans likabehandlingsplan står

  • Hur skolan aktivt och målinriktat främja barns och elevers lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder

  • Hur vi kartlägger de problemområden som finns på just vår skola

  • Hur vi förebygger och förhindra att barn och elever utsätts för diskriminering, trakasserier, annan kränkande behandling eller mobbning.

  • Hur vi ska utvärdera arbetet under året, och upprätta en ny plan.


En viktig del i skolans likabehandlingsarbete är Antimobbningsteamet, sammansatt av personal med olika funktioner,och kompisombud som utses i samtliga klasser på Linnéskolan. Tillsammans arbeta vi för att förebygga och upptäcka mobbning.Likabehandlingsplan


aktuellt