Ventilationen i Linnéskolan

skickad 19 feb. 2015 01:33 av Okänd användare

Under 2012–2014 har miljöförvaltningen, med stöd av miljöbalken, genomfört en obligatorisk kontroll av ventilationssystemet i Linnéskolans lokaler för att se om det fungerar och uppfyller de krav som finns. Resultatet visar höga halter av koldioxid.

För att se om man får in tillräckligt med frisk luft via ventilationen mäter man halten koldioxid. Koldioxiden i sig är inte farlig, men höga värden är ett tecken på att luften inte byts ut tillräckligt ofta med hänsyn till antalet personer i lokalen. När koldioxidhalten i luften blir för hög blir det syrebrist vilket kan påverka koncentrationen. Ventilationssystemet ska föra in en tillräcklig mängd uteluft och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen.

Koldioxidhalten ska helst hållas under 1 000 ppm (miljondelar) i klassrum, gymnastiksalar och samlingslokaler. Normalt behövs ett uteluftsflöde på minst 7 liter per sekund och person plus ett tillägg på 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golv.

Resultatet av kontrollerna

Vid mätningar som gjordes under lektionstid i några utvalda klassrum uppmättes koldioxidhalter på som mest 2 200 ppm i rum A203 och A214 och som mest 3 200 ppm i rum A311. Vid sex av sju dagar låg värdet över eller omkring 1 500 ppm då det var lektioner i klassrummen. Gränsvärdet får inte överstiga 1 000 ppm.

Åtgärder för bättre inomhusluft på kort sikt

Grundskoleförvaltningen tar detta på stort allvar och för att på kort sikt komma till rätta med bristerna i ventilationen har man kommit överens med miljöförvaltningen om tillfälliga åtgärder. Skolan har infört rutiner för att vädra när koldioxidnivåerna blir för höga. En ny mätning ska göras för att se om det räcker för att minska de höga koldioxidhalterna. Teknikkonsultföretaget Sweco ska utreda och ge förslag på vad som måste göras på lång sikt.  

Därför överklagar grundskolenämnden föreläggandet

Miljöförvaltningen kräver genom ett föreläggande den 19 december 2014 att bristerna i ventilationen åtgärdas inom 18 månader. Grundskolenämnden anser att den tidsplanen är orealistisk och att det tar 30–33 månader att byta ut ventilationsanläggningen. För en reparation av den här omfattningen krävs bland annat bygglov, politiska beslut i berörda nämnder, upphandling och ändamålsenliga evakueringslokaler som uppfyller kraven för att bedriva skolverksamhet.

Många av Malmös grundskolor är över femtio år gamla. Stadsfastigheter, som förvaltar alla kommunala skolbyggnader, uppskattar att runt femtio skolor har bristfälliga ventilationsanläggningar. Därför kom förvaltningarna i januari 2015 överens om att stadsfastigheter ska göra en inventering och ta fram en långsiktig ventilationsplan för alla skolor i Malmö där de med störst brister prioriteras. Mot den bakgrunden, och med ambitionen att hitta en bra permanent lösning för elever och personal, menar grundskolenämnden att föreläggandet är förhastat och överklagar till länsstyrelsen.

Comments