Elevhälsa

Särskilt stöd

Om du har svårt för att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge varje elev särskilt stöd. Detta utformas för just ditt barns unika behov och förutsättningar. Stödet ges  i första hand inom den grupp eller klass som eleven tillhör.

Rätt till särskilt stöd

När det uppmärksammas att en elev är i behov av extra stöd startar skolan en utredning. Detta gäller både när det befaras att eleven inte kommer att nå kunskapskraven, men också när eleven har andra svårigheter i sin skolsituation.

En kartläggning görs då av skolans personal för att ta reda på vilken stödinsats eleven bäst behöver. Ibland kopplas även  experter in, som till exempel skolpsykolog, skolläkare, logoped eller specialpedagog.

Stödåtgärder sätts in även om utredningen inte är klar.  Eleven behöver inte  ha någon diagnos för att få stöd. Det är behovet av stöd som styr.

Åtgärdsprogram

De stödinsatser som skolan gör dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Samråd sker med föräldrar och elever om vilken typ av stöd som är bäst. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är,  hur de ska tillgodoses samt hur och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Eftersom det särskilda stödet utformas efter varje elevs behov och förutsättningar finns det en mängd varianter av  insatser.  

Exempel på stöd

  • Stödundervisning -  Enskilt  eller tillsammans med andra elever i mindre grupper.
  • Insatser av specialpedagog. Exempelvis lästräning för eleven eller handledning av den ordinarie läraren.
  • Anpassning av lokaler - Kan handla om att möblera om i klassrummet eller att öka tillgängligheten av den fysiska miljön.
  • Anpassning av läromedel - Till exempel CD-skivor och mp3-filer.   
  • Studiehandledning på modersmål - En elev som har annat modersmål än svenska har rätt till studiehandledning på sitt modersmål om han eller hon behöver det.
  • Elevhälsan arbetar elevers psyko- och sociala behov.
Comments